Tečaj konverzije kune u euro – 7.53450

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Obrazac-2-Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Osječkom sajmu d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se podnijeti

  • na adresu: Osječki sajam d.o.o., Šandora Petefija 204a, 31000 Osijek
  • na broj faxa: 031/ 303 108 ili
  • donijeti osobno u službeni upisnik tvrtke Osječki sajam d.o.o. radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
  • elektroničkom poštom na adresu: osjecki.sajam@os-sajam.hr

Službenik za informiranje: Maja Stanković, mag.oec.
e-pošta:maja.stankovic@os-sajam.hr
telefon: 031/302-415

Osoba za nepravilnosti: Maja Stanković, mag.oec.
e-pošta: maja.stankovic@os-sajam.hr
telefon: 031/302-415

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
Osječki sajam d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 13/14).
12 31.01.2014 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zakonski okvir:
Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (2008)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (2015)
Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (2018)
Zakon o radu
Zakon o izmjenama Zakona o radu
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Odluka o razrješenju i imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka
Zahtjev ispitanika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Katalog informacija
Odluka o ustroju Kataloga informacija
Etički kodeks
Plan edukacija zaposlenika
Odluka o potpisivanju izjava o povjerljivosti i nepristranosti

Izjava o osnivanju
Izvješće o radu nadzornog odbora društva Osječki sajam d.o.o. sa danom 27.03.2018.
Odluka o utvrđivanju uvjeta za nastup i cijeni izložbenog prostora na sajmovima u organizaciji Osječkog sajma d.o.o

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave
Nepostojanje sukoba interesa
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2016.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2017.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2018.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2019.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2020.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2020.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2021.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2021.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2022.godini
Rebalans Plana poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u 2022.godini
Plan poslovanja Osječkog sajma d.o.o. u  2023.godini

Izvješće o poslovanju za 2016.godinu
Izvješće o poslovanju za 2017.godinu
Izvješće o poslovanju za 2018.godinu
Izvješće o poslovanju za 2019.godinu
Izvješće o poslovanju za 2020.godinu
Izvješće o poslovanju za 2021.godinu

Financijsko izvješće za 2013.godinu
Financijsko izvješće za 2014.godinu
Financijsko izvješće za 2015.godinu
Financijsko izvješće za 2016.godinu
Financijsko izvješće za 2017.godinu
Financijsko izvješće za 2018.godinu
Financijsko izvješće za 2019.godinu
Financijsko izvješće za 2020.godinu
Financijsko izvješće za 2021.godinu

Plan nabave za 2015.godinu
Plan nabave za 2016.godinu
Plan nabave za 2017.godinu
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave za 2019.godinu
Plan nabave za 2020.godinu
Rebalans Plana nabave za 2020.godinu
Plan nabave za 2021.godinu
Rebalans Plana nabave za 2021.godinu
Plan nabave za 2022.godinu
Rebalans Plana nabave za 2022.godinu
Plan nabave za 2023.godinu

Registar Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022.

1. Skupština Osječkog sajma d.o.o
2. Skupština Osječkog sajma d.o.o
3. Skupština Osječkog sajma d.o.o
4. Skupština Osječkog sajma d.o.o
5. Skupština Osječkog sajma d.o.o
6. Skupština Osječkog sajma d.o.o
7. Skupština Osječkog sajma d.o.o
8. Skupština Osječkog sajma d.o.o
9. Skupština Osječkog sajma d.o.o
10. Skupština Osječkog sajma d.o.o
11. Skupština Osječkog sajma d.o.o
12. Skupština Osječkog sajma d.o.o
13. Skupština Osječkog sajma d.o.o
14. Skupština Osječkog sajma d.o.o
15. Skupština Osječkog sajma d.o.o
16. Skupština Osječkog sajma d.o.o
17. Skupština Osječkog sajma d.o.o
18. Skupština Osječkog sajma d.o.o.
19. Skupština Osječkog sajma d.o.o.
20. Skupština Osječkog sajma d.o.o.

1. Sjednica Nadzornog odbora
2. Sjednica Nadzornog odbora
3. Sjednica Nadzornog odbora
4. Sjednica Nadzornog odbora
5. Sjednica Nadzornog odbora
6. Sjednica Nadzornog odbora
7. Sjednica Nadzornog odbora
8. Sjednica Nadzornog odbora
9. Sjednica Nadzornog odbora
10. Sjednica Nadzornog odbora
11. Sjednica Nadzornog odbora
12. Sjednica Nadzornog odbora
13. Sjednica Nadzornog odbora
14. Sjednica Nadzornog odbora
15. Sjednica Nadzornog odbora
16. Sjednica Nadzornog odbora
17. Sjednica Nadzornog odbora
18. Sjednica Nadzornog odbora
19. Sjednica Nadzornog odbora
20. Sjednica Nadzornog odbora
21. Sjednica Nadzornog odbora
22. Sjednica Nadzornog odbora
1. Sjednica Nadzornog odbora
2. Sjednica Nadzornog odbora
3. Sjednica Nadzornog odbora
4. Sjednica Nadzornog odbora
5. Sjednica Nadzornog odbora
6. Sjednica Nadzornog odbora
7. Sjednica Nadzornog odbora
8. Sjednica Nadzornog odbora
1. Sjednica Nadzornog odbora

Izvješće o radu nadzornog odbora od 28.03. do 31.12.2018. godine
Izvješće o radu nadzornog odbora za 2019. godinu
Izvješće o radu nadzornog odbora za 2020.godinu
Izvješće o radu nadzornog odbora za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Donacije 2013.godina
Donacije 2014.godina
Donacije 2015.godina
Donacije 2016.godina
Donacije 2017.godina
Donacije 2018.godina
Donacije 2019.godina
Donacije 2020.godina
Donacije 2021.godina
Donacije 2022.godina

Antikorupcijski plan
Periodičko izvješće o provedbi Akcijskog plana za antikorupciju za razdoblje 2021. – 2022.