ORGANIZATOR
1.Sajam organizira Osječki sajam d.o.o. Osijek, Petefi Šandora bb. Sajamski prostori smješteni su na istoj adresi ( streljana Pampas )

PRIJAVLJIVANJE I POTVRĐIVANJE SUDJELOVANJA

2. Na sajamskoj priredbi kao izlagači pojavljuju se proizvodne, trgovačke, zastupničke, izvozno-uvozne i ostale tvrtke iz zemlje i inozemstva.

O razvrstavanju i rasporedu izlagača u prostoru odlučuje Osječki sajam d.o.o. poštujući maksimalno njihove želje i koncepciju priredbe.

3. O sudjelovanju na sajmu izlagač zaključuje s Osječki sajmom d.o.o. Ugovor o najmu sajamskog prostora u formi Prijave za izlaganje ili u formi posebnog ugovora. Rok za podnošenje Prijave naveden je na samom obrascu Prijave.

4. Svi usmeni dogovori, pojedinačna odobrenja ili specijalne odredbe, vrijede samo u slučaju pismene potvrde od strane Osječkog sajma d.o.o. Osijek.

5. Nakon primitka Prijave, Osječki sajam d.o.o. će potvrditi prihvat prijave za izlaganje, koja je neopoziva, te dostaviti Katalog tehničkih, propagandnih i ostalih usluga, a po raspodjeli prostora Plan izložbenog prostora.

6. Ako to zahtijevaju posebne okolnosti, izlagaču se nakon Plana izložbenog prostora može dodijeliti drugi odgovarajući prostor, te dodijeliti do +/- 5% površine izlaganja.

7. Prijava za izlaganje odnosi se samo na prijavljenu firmu s prijavljenim proizvodima, te obvezuje izlagača da prijavljene eksponate izlaže čitavo vrijeme trajanja sajma i da se na izložbenom prostoru stalno nalazi odgovorno osoblje.

8.Svaki indirektni izlagač na izložbenom prostoru izlagača, mora biti pojedinačno prijavljen na Prijavi za izlaganje uz navođenje njegovog punog imena i adrese, te izložbenog programa uz priloženo pismeno ovlaštenje principala ili ugovora o zastupanju.

9. Ako organizator sajma, radi više sile ili drugih objektivnih razloga bude primoran privremeno isprazniti jedan od izložbenih prostora ili odgoditi sajam, odnosno skratiti vrijeme trajanja sajma,ili odustati od organizacije sajma najkasnije 8 dana prije namjeravanog početka sajma, izlagaču ne pripada pravo odstupa ili otkaza, odnosno postavljanje odštetnih ili sličnih zahtjeva pred organizatora sajamske priredbe.

10. Zadnji rok za prijavu sudjelovanja označen je na prijavi za izlaganje.

11. Rok za narudžbu ostalih usluga naveden je u narudžbama. Otkaz 7 dana prije početka priredbe organizator nije u mogućnosti prihvatiti, pa će podnositelju prijave fakturirati naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

UVJETI PLAĆANJA

12. Po primitku Prijave za izlaganje, Osječki sajam d.o.o. će izlagaču ispostaviti predračun za naručene usluge.

13. Nakon završetka priredbe, Osječki sajam d.o.o. će izlagaču ispostaviti račun po Prijavi za izlaganje i svih naknadno naručenih i izvršenih usluga.

14. Ukoliko izlagač ima reklamaciju na dio računa, ne sporni dio je dužan platiti prema našim uvjetima.

Reklamacija na račun dostavlja se u roku 10 dana od datuma izdavanja istog, a kasniji prigovor neće biti uvažen.

15. Za svaki dan kašnjenja kod plaćanja računa zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

16. U slučaju neplaćanja po dospijeću računa direktor osobno odgovara za dug.

POSEBNE ODREDBE

17. Pravo davanja suglasnosti za obavljanje bilo kakvih djelatnosti na sajamskom prostoru «Pampas» ( uređenje štandova, ugostiteljstvo, prodaja, špedicija, snimanja, EP i sl. ), pripada isključivo Osječkom sajmu d.o.o.,koji ugovorom pod određenim uvjetima može to pravo prenijeti na ovlaštena poduzeća ili osobe koje su registrirane za takvu vrstu poslovanja.

Cijena najma prostora djelatnosti koja nije specificirana u programu izlaganja dogovora se posebnim Ugovorom o najmu.

Ekonomsko-propagandne aktivnosti na sajamskom prostoru Pampas, mogu se odvijati po važećim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjena je svaka političko-propagandna aktivnost ili akcija kojom se vrijeđaju rasni i nacionalni osjećaji izlagača i posjetitelja. Zabranjena je svaka reklama koja ometa druge izlagače i posjetitelje, te uporaba pojačala na štandu koja proizvode razinu buke veću od 40dB.

Organizacija konferencije za tisak obavezno se prijavljuje Press centru Osječkog sajma d.o.o.

SAJAMSKE USLUGE

18. U cijeni izlagačkog prostora sadržan je određen broj izlagačkih iskaznica, rasvjeta izložbenog prostora, (paušal za potrošenu električnu energiju plaća se posebno po m² zatvorenog prostora, dok se kod otvorenog prostora uzima za osnovu obračuna kvadratura izgrađenog objekta ili broj i vrsta potrošača), rasvjeta i čišćenje prolaza.

19. Izlagač može izvesti štand na slijedeći način:

– povjeriti izvođenje štanda Osječkom sajmu d.o.o.

– u vlastitoj režiji

20. U slučaju kada Osječki sajam d.o.o. nije izvođač štanda izlagač treba najkasnije dva tjedna prije početka radova ishoditi suglasnost Osječkog sajma d.o.o. na konstrukciju štanda, jer konstrukcija štanda mora odgovarati utvrđenoj formi kao i tehničkim i sigurnosnim propisima.

Svaki započeti m² računa se kao 1 m².

21. Osječki sajam d.o.o. uređuje izložbeni prostor prema cijenama navedenim u Prijavi. Štand se montira u NIKA sustavu sa zidnim ispunama, a visina je cca 250 cm.

22. Standardnu opremljenost izložbenog prostora od 09-12 m² čini: pregradni zidovi s tri strane, izložbena vitrina (visoka, ustakljena) dim. 1 x 2,5 x 0,5 m ili 1 x 2,5 x 1 m kom. 1, pult ili podest ili info-pult (slobodno stojeći ili u nivou s vitrinom) kom. 1, kabina s paravanom dim. 1 x 1 m kom. 1, vješalica kom. 1, stol kom. 1, stolice kom. 4, naslovna ploča dim. 2 x 0,3 m s ispisanim naslovom firme u blok slovima, rasvjetno tijelo kom. 1, tepih, koš za otpad i pepeljara.

23. Ukoliko se radi o narudžbi više od 12 m² standardno opremljenog izložbenog prostora u hali broj elemenata se proporcionalno povećava.

24. Osnovnu opremljenost izložbenog prostora od 09-12 m² čine: pregradni zidovi s tri strane, naslovna ploča dim. 2 x 0,3 m s ispisanim naslovom firme u blok slovima, tepih, koš za otpad.

25. Izlagač može naručiti i dodatnu opremu i usluge pismenim zahtjevom prema zadanim rokovima i cjeniku u katalogu tehničkih i ostalih usluga koje šaljemo nakon primitka prijave za izlaganje.

26. Osječki sajam d.o.o. se obvezuje predati štand i opremu 24 sata prije početka priredbe. Izlagač je dužan izvršiti povrat štanda i opreme u količini i obliku kako ih je i zaprimio. U slučaju nestanka štand materijala i opreme izlagač je dužan nadoknaditi nastalu štetu prema cjeniku Osječkog sajma d.o.o. uvećanom za 5 puta.

27. Ako se radi o neuređenom izložbenom prostoru, uređenje (u vlastitoj režiji) može početi 3 dana prije otvaranja priredbe, a raspremanje završiti 2 dana nakon njenog zatvaranja, a u vremenu od 7-19 sati.

28. Reklamacije radi eventualnih nedostataka izložbenog prostora moraju se javiti organizatoru pismenim putem najkasnije 1 dan prije početka sajamske priredbe. Kasnije reklamacije neće se uvažiti. Ako izlagač ne preuzme naručenu izložbenu površinu 2 sata prije otvorenja sajamske izložbe organizator ima pravo od tog vremena pa dalje raspolagati predmetnom površinom, bez upozorenja izlagaču, kojem zaračunava čitavu najamninu za izložbeni prostor i sve naručene usluge.

29. Ostale sajamske usluge: dodatna oprema štanda, električarske usluge, honorarna radna snaga i sl., mogu se naručiti prema katalogu narudžbi tehničkih, propagandnih i ostalih usluga.

30. Izlagač je dužan čuvati robu, izloške i štand opremu za vrijeme priprema, trajanja i raspremanja priredbe. Za vrijeme trajanja priredbe obavezan je za radnog vremena sajma biti nazočan na štandu. Također je dužan na izložbeni prostor doći pola sata prije otvaranja sajma za posjetitelje, kao i biti na svom izložbenom prostoru nakon zatvaranja sajma za posjetitelje, sve dok čuvanje izložbenog prostora ne preuzme čuvarska služba sajma.

Organizator se obvezuje osigurati čuvanje u vrijeme kad sajam nije otvoren za posjetitelje, kao i noć prije otvaranja, kao i noć po završetku sajma. U slučaju nastale štete (krađa, oštećenja i sl.) za vrijeme priprema, trajanja i raspremanja priredbe, izlagač je dužan nastalu štetu prijaviti u najkraćem roku nadležnoj stanici policije.

Svoju imovinu izlagač može osigurati.

31. Izlagač ima pravo na određen broj besplatnih izlagačkih iskaznica, čiji broj ovisi o veličini unajmljenog prostora. Za štand do veličine 20 m² zatvorenog ili 40 m² otvorenog prostora – 4 kom. iskaznica, a za svakih daljnjih 10 / 20 m² po 1 izlagačku iskaznicu. Ako pripadajući broj iskaznica nije dovoljan mogu se naručiti stalne komercijalne iskaznice.

32. Uvrštavanje u katalog izlagača je obvezno. Izlagač je dužan dostaviti Osječkom sajmu d.o.o. podatke za unos u katalog u određenom roku. Ako ih ne dostavi, organizator će unijeti u katalog osnovne podatke iz Prijave sudionika. Ako izlagač izlaže proizvode više firmi, obvezan je navesti nazive firmi i zemlje, kako bi i njih uvrstili u katalog.

Za sadržaj unosa u katalog, sadržaj oglasa, kao i štete koje bi iz neadekvatnog teksta mogle proisteći odgovoran je naručitelj, pa za eventualne netočnosti i nepotpunosti Osječki sajam d.o.o. ne preuzima odgovornost.

33. Mjesto izvršenja obveza i plaćanja je Osijek. U slučaju spora između izlagača i Osječkog sajma d.o.o. stranke se podvrgavaju odluci opće nadležnoga suda u Osijeku.